ELEKTROINSTALACE, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

KAMEROVÝ SYSTÉM | GDPR

Kamerové systémy a GDPR: Jak zajistit soulad se zákony ochrany osobních údajů

V dnešní době jsou kamerové systémy nedílnou součástí mnoha veřejných i soukromých prostorů. Poskytují nejenom bezpečnostní ochranu, ale také slouží jako důkazní materiál při vyšetřování trestných činů. S příchodem nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se však nastavily nové pravidla, které je nutné respektovat při instalaci a provozu kamerových systémů. 

Především je důležité si uvědomit, že kamerový systém zaznamenává a zpracovává osobní údaje. To znamená, že se jedná o zpracování údajů, které podléhá pravidlům GDPR. Nejprve je třeba zhodnotit, zda je použití kamerových systémů nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů nebo plnění právních povinností.

Při instalaci kamerového systému je nutné zabezpečit, aby nebyla zaznamenávána a zpracovávána žádná citlivá osobní data. Důležité je také zajistit, aby byl systém umístěn tak, aby byly minimalizovány záběry soukromých prostor a aby bylo o tom jasně informováno.

Dalším důležitým pravidlem je zajištění bezpečnosti dat. Kamerový systém by měl být chráněn proti neautorizovanému přístupu a zabezpečen tak, aby byly data uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byla získána. Tím je také nutné zajistit správné používání a přístup k datům, což znamená, že pouze oprávněné osoby by měly mít přístup k záznamům.

Důležitou součástí souladu s GDPR je také správné informování o zpracování osobních údajů. Tím je myšlena povinnost uvést veřejnost do informace o tom, že jsou monitorováni a jaká pravidla pro ochranu osobních údajů platí. V ideálním případě by měla být informace umístěna na viditelném místě a přístupná pro všechny zainteresované osoby.

V případě důležitého účelu zaznamenání a uchovávání záznamů (jako například veřejná bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti) je nutné provést důkladnou analýzu účelnosti a proporcionality záznamů. Znamená to, že záznamy by měly obsahovat pouze nezbytné informace a jejich uchovávání by mělo být řádně zdůvodněno.

V závěru lze tedy konstatovat, že využívání kamerových systémů je v souladu s GDPR možné, avšak je nutné dodržet opatření, která zajistí ochranu osobních údajů a soulad se zákony ochrany osobních údajů. Při instalaci kamerových systémů je třeba být pečlivý a dbát na minimalizaci záznamů, bezpečnost dat, informování veřejnosti a dodržování zákonných povinností. Pouze tak je možné splnit požadavky GDPR a zajistit ochranu osobních údajů.

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka:

  • narušit jeho soukromé prostory,
  • sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam,
  • využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou,
  • takové záznamy o jeho soukromém životě šířit.

Doba uchovávání záznamu kamerového systému

Musí být stanovena tak, že nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále prošetřit a zajistit další nezbytné informace potřebné například k předání záznamu příslušným orgánům či pojišťovně. Takovou dobou je obvykle nejvýše 7 dnů, v případě příležitostně navštěvovaných prostor uvedených v odstavci 5 pak až 14 dnů. V odůvodněných případech může správce dobu prodloužit.

GDPR kamerový systém v bytových domech

Instalaci kamer musí vždy schválit shromáždění vlastníků bytových jednotek, popřípadě členové bytového družstva. Souhlas s umístěním kamerového systému vysloven většinou hlasů přítomných vlastníků, ideálně však získat souhlas od všech vlastníků. Společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo se instalováním monitorovacího systému stává správcem osobních údajů. Je nutné se dohodnout s vlastníky, upozornit na to, že máte kamery v bytovém domě i nové obyvatele domu a všechny případné návštěvníky. Informace o provozu kamerového systému musí být umístěny na dobře viditelném místě.

Instalované kamery mohou snímat vstupní dveře do budovy, chodby, vstup do výtahu, sklepy, kočárkárna, kolárna, schodiště, prostor ve výtahu, atd.

Nemohou zabírat vstupy do bytů jednotlivých vlastníků. To lze učinit pouze za souhlasu všech osob, které v bytě bydlí a to vlastník, členové domácnosti, nájemník. Dále nemohou kamery monitorovat sousedící bytové domy (vstup do objektu, dveře, okna,..). Záběr veřejného prostranství se musí minimalizovat.

Kamerový systém
Kamerový systém
Kamerový systém výstražná tabulka GDPR
Kamerový systém výstražná tabulka GDPR
Kamerové systémy GDPR
Kamerové systémy GDPR