ELEKTROINSTALACE, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

ÚPRAVA A MONTÁŽ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

Úprava stávající elektroměrové skříně, výměna za novou, připojení staveništního rozvaděče a revize

Elektroměrový rozvaděč slouží k distribuci elektrického proudu v domě, bytě, nebo jiné budově. Je umístěn u vstupního místa elektřiny a obsahuje elektroměr, který měří spotřebu elektrické energie. 

Pokud dojde k výměně starého rozvaděče nebo hlavního domovního vedení, je třeba umístit elektroměrový rozvaděč nebo elektroměrový pilíř na veřejně přístupné místo v provedeni na povrch nebo pod omítku. (V minulosti elektroměry často bývaly v zádveří.) Technici EG.D upřesňují umístění sloupku i při instalaci fotovoltaiky. Instrukce bývá ve smlouvě o připojení. Veškeré vodiče musí být v souladu s pravidly barevně rozlišeny, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisky, které jsou jasně definované v připojovacích podmínkách. Ideální je mít na hranici pozemku veřejně přístupný rozvaděč s přípravou na nebo s používaným dvoutarifním měřením. Když se připojuje nová FVE, tak se požaduje, aby byl elektroměrový rozvaděč jako celek předělán tak, aby vyhovoval aktuálním připojovacím podmínkám. Za účelem bezpečnosti práce je požadováno, aby v elektroměrovém rozvaděči byl kromě hlavního jističe navíc i mechanický vypínač.

Elektroměrový rozvaděč s podružnou částí - vhodné použít u objektů, které mají stávající elektroměr na veřejně přístupném místě s jističi a mají nevyhovující elektroměrový rozvaděč pro splnění požadavku distributora elektrické energie z důvodu montáže fotovaltaické elektrárny, změny elektroměru z 1 fázového na 3 fázový, žádost o dvoutarifní elektroměr s HDO,.


Hlavní domovní vedení je elektrické vedení od přípojkové skříně (HDS) až k odbočce k poslednímu elektroměru. HDV začíná na výstupních svorkách v přípojkové skříni a je majetkem odběratele. 

Průřez HDV se dle ČSN 332130 a ČSN 332000-4-43 volí s ohledem na očekávané zatížení. Minimální průřezy pro HDV jsou 4 × 10 mm2 Cu nebo 4 × 16 mm2 Al. HDV je ukončeno na hlavním jističi.


Elektroměrový rozvaděč pro fotovoltaiku

Schéma FVE
Schéma FVE

Úprava rozváděče pro blokaci spotřebiče pomoci HDO -

Výměna elektroměrové skříně pro změnu sazby -

Usazení a zapojení staveništního rozváděče - 

Usazení elektroměrového rozvaděče s přípravou pro připojení a revizi - 

Natažení přívodního kabelu v ochranné trubce do 4x16mm2 -